bip
 
 
 
 
logoPWIS

Na podstawie art. 10 ust. 3 Ustawy z dnia z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j. Dz.U. z 2017r. ,poz. 1261) Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Golubiu-Dobrzyniu wykonuje zadania Państwowej Inspekcji Sanitarnej na obszarze powiatu golubsko-dobrzyńskiego, kierując działalnością Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Golubiu-Dobrzyniu.

Art. 15 ust. 1 i 3 w/w Ustawy upoważnia Państwowego Inspektora Sanitarnego do wykonywania zadań przy pomocy podległej mu powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej. Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Golubiu-Dobrzyniu, jest jednostką budżetową będącą podmiotem leczniczym finansowanym z budżetu państwa.


 

Sekcja Nadzoru Przeciwepidemicznego

Do zakresu działania Sekcji Nadzoru Przeciwepidemicznego należy zapobieganie i zwalczanie zakażeń i chorób zakaźnych, poprzez:

 • Nadzorowanie zagadnień związanych z zapobieganiem i zwalczaniem chorób zakaźnych, inwazyjnych, zatruć oraz chorób niezakaźnych mogących szerzyć się epidemicznie,
 • Przeprowadzanie dochodzeń epidemiologicznych oraz podejmowanie działań  zapobiegawczych  i przeciwepidemicznych,
 • Opracowywanie i zwalczanie ognisk epidemicznych w przypadku rozpoznania, zgłoszenia zakażenia, zachorowania na chorobę zakaźną lub zgonu z powodu tych chorób, a także w przypadku uzyskania dodatniego wyniku badań w kierunku biologicznych czynników chorobotwórczych,
 • Nadzorowanie realizacji obowiązującego Programu Szczepień Ochronnych i dystrybucji preparatów szczepionkowych oraz prowadzenie zbiorczej sprawozdawczości z zakresu szczepień ochronnych,
 • Monitorowanie niepożądanych odczynów poszczepiennych,
 • Sprawowanie bieżącego nadzoru sanitarnego nad warunkami higieniczno-sanitarnymi,   jakie powinien spełniać, personel, sprzęt i pomieszczenia  podmiotów  leczniczych,
 • Udział w działaniach dotyczących sytuacji kryzysowych, związanych z wystąpieniem zagrożenia epidemicznego,
 • Współpraca z innymi inspekcjami, służbami, władzami, lokalnymi, instytucjami, naukowymi, stacjami sanitarno – epidemiologicznymi w zakresie profilaktyki i zwalczania zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi i zwierząt.

 

Sekcja Nadzoru nad Obiektami Komunalnymi

W ramach nadzoru prowadzone są kontrole stosowania i przestrzegania przepisów sanitarnych, w celu ochrony zdrowia ludzkiego przed wpływem czynników szkodliwych lub uciążliwych, a w szczególności w celu zapobiegania powstaniu chorób zakaźnych.

 Wykonywane zadania w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa zdrowotnego środowiska:

 • Nadzór nad realizacją monitoringu jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi,
 • Nadzór i kontrola stanu higieniczno-zdrowotnego kąpielisk, miejsc wykorzystywanych do kąpieli i jakości wody przeznaczonej do kąpania,
 • Nadzór i kontrola stanu sanitarno-technicznego i jakości wody w pływalniach,
 • Nadzór nad zakładami opieki zdrowotnej,
 • Nadzór nad obiektami użyteczności publicznej, tj. hotelami, obiektami wczasowo-wypoczynkowymi, ustępami publicznymi, obiektami sportowymi, domami kultury, cmentarzami, zakładami fryzjerskimi i kosmetycznymi, solariami, aptekami itp.

 Inne realizowane zadania to:

 • Przeprowadzanie wizji lokalnych związanych z interwencjami mieszkańców,
 • Wydawanie opinii sanitarnych w sprawie zabezpieczenia właściwych warunków higienicznych podczas imprez masowych,
 • Wydawanie zezwoleń na przewóz i ekshumację zwłok, nadzór nad ekshumacjami,
 • Wydawanie opinii sanitarnych na sprowadzenie zwłok (szczątków) ludzkich z zagranicy,
 • Opracowywanie opinii sanitarnych dotyczących kategoryzacji obiektów hotelarskich,
 • Opracowywanie informacji, ocen, analiz raportów o stanie sanitarnym obiektów użyteczności publicznej, podmiotów leczniczych, środków transportu oraz jakości wody przeznaczonej do spożycia, w kąpieliskach, miejscach wykorzystywanych do kąpieli oraz pływalniach,
 • Współpraca z innymi służbami, inspekcjami, organami samorządu terytorialnego w zakresie higieny środowiska oraz obiektów użyteczności publicznej.

 

Sekcja Higieny Żywności, Żywienia i Przedmiotów Użytku

Do zadań Sekcji Higieny Żywności, Żywienia i Przedmiotów Użytku należy w szczególności:

 • Sprawowanie nadzoru sanitarnego nad przestrzeganiem prawidłowych warunków produkcji, transportu, przechowywania i sprzedaży żywności, materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością,
 • Sprawowanie nadzoru sanitarnego nad przestrzeganiem warunków bezpieczeństwa żywności w zakładach żywienia zbiorowego – nadzór nad jakością żywienia w restauracjach, stołówkach zakładowych, stołówkach szpitalnych, bufetach, stołówkach szkolnych i przedszkolnych, na koloniach, obozach, w domach wczasowych, w domach opieki społecznej, w zakładach małej gastronomii i wszystkich innych placówkach żywieniowych,
 • Pobieranie próbek środków spożywczych, materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością do badań laboratoryjnych w ramach urzędowej kontroli i monitoringu, w celu sprawdzenia przestrzegania przez przedsiębiorców kryteriów bezpieczeństwa żywności,
 • Sprawowanie nadzoru sanitarnego nad przestrzeganiem prawidłowych warunków produkcji kosmetyków i ich obrotu,
 • Pobieranie próbek kosmetyków do badań laboratoryjnych w ramach urzędowej kontroli,
 • Podejmowanie działań dotyczących powiadamiania o niebezpiecznej żywności, o niebezpiecznych materiałach i wyrobach przeznaczonych do kontaktu z żywnością, w ramach  systemu wczesnego ostrzegania o niebezpiecznych produktach żywnościowych – RASFF,
 • Podejmowanie działań mających na celu wycofanie z obrotu niebezpiecznych kosmetyków w ramach sieci systemu RAPEX,
 • Dochodzenie przy współudziale sekcji nadzoru przeciwepidemicznego w przypadku zatruć pokarmowych oraz opracowywanie dokumentacji w tym zakresie,
 • Podejmowanie działań na rzecz polepszenia jakości zdrowotnej żywności i żywienia, materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością oraz warunków sanitarnych w zakładach sektora spożywczego,
 • Uczestniczenie w dopuszczeniu do użytku obiektów nowowybudowanych, zmodernizowanych, adaptowanych w całości lub części do działalności w zakresie produkcji, przetwórstwa, lub sprzedaży środków spożywczych,
 • Prowadzenie postępowań administracyjnych z zakresy prawa żywnościowego.

 

Stanowisko ds. Prewencji Chorób Zawodowych

Do zadań Stanowiska ds. Prewencji Chorób Zawodowych należy w szczególności:

 • Prowadzenie nadzoru nad zakładami pracy w zakresie warunków zdrowotnych środowiska pracy, a w szczególności zapobieganie powstawaniu chorób zawodowych i innych związanych z warunkami pracy,
 • Prowadzenie nadzoru nad przestrzeganiem przepisów określających wymagania higieniczno-zdrowotne w zakładach pracy,
 • Prowadzenie nadzoru nad przestrzeganiem  przepisów ustawy o substancjach i preparatach chemicznych oraz ustawy o produktach biobójczych przez osoby wprowadzające substancje i preparaty chemiczne oraz produkty biobójcze do obrotu i stosujące je w działalności zawodowej,
 • Prowadzenie nadzoru nad przestrzeganiem przez podmioty przepisów dotyczących wywozu i przywozu z zagranicy oraz obrotu prekursorami kategorii 2 i 3,
 • Prowadzenie nadzoru nad przestrzeganiem przepisów w zakładach pracy stosujących w działalności zawodowej substancje, preparaty, czynniki lub procesy technologiczne o działaniu rakotwórczym lub mutagennym,
 • Prowadzenie nadzoru nad przestrzeganiem przepisów w zakresie narażenia zawodowego pracowników na czynniki biologiczne  w środowisku pracy,
 • Prowadzenie postępowań wyjaśniających oraz dokumentacji w zakresie chorób zawodowych,
 • Prowadzenie postępowania administracyjnego i egzekucyjnego w administracji w zakresie sprawowanego nadzoru nad warunkami pracy oraz postępowania w sprawach stwierdzania chorób zawodowych,
 • Prowadzenie postępowania w przypadku stwierdzenia wytwarzania lub wprowadzania do obrotu środka zastępczego lub produktu, co do którego zachodzi podejrzenie, że jest on środkiem zastępczym,
 • Uczestniczenie w ogólnopolskim systemie powiadamiania o stwierdzonych naruszeniach przepisów prawnych dotyczących obrotu chemikaliami.

 

Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia

Działalność oświaty zdrowotnej i promocji zdrowia Państwowej Inspekcji Sanitarnej polega na inicjowaniu, organizowaniu, prowadzeniu, koordynowaniu i nadzorowaniu działalności oświatowo – zdrowotnej, w celu kształtowania odpowiednich postaw i zachowań zdrowotnych społeczeństwa oraz na wykształcaniu wśród mieszkańców  powiatu golubsko-dobrzyńskiego dbałości o własne zdrowie.
Zadania Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia PSSE w Golubiu-Dobrzyniu wynikają z Ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej, założeń Narodowego Programu Zdrowia, wytycznych Światowej Organizacji Zdrowia oraz sytuacji epidemiologicznej oraz potrzeb zdrowotnych mieszkańców powiatu golubsko-dobrzyńskiego.

Do zadań oświaty należy:
 

 • realizacja programów prozdrowotnych o zasięgu ogólnopolskim, wojewódzkim i lokalnym,
 • prowadzenie kampanii społecznych, akcji i imprez prozdrowotnych,
 • współpraca z wieloma instytucjami i organizacjami w zakresie zdrowia publicznego, w tym z: placówkami oświatowo – wychowawczymi, zakładami opieki zdrowotnej, samorządem lokalnym, stowarzyszeniami i organizacjami pozarządowymi oraz środkami masowego przekazu,
 • udzielanie porad metodycznych i merytorycznych,
 • dystrybucja materiałów edukacyjno – informacyjnych.

 

Stanowisko ds. Higieny Dzieci i Młodzieży

Zadaniem Stanowiska ds. Higieny Dzieci i Młodzieży jest nadzór sanitarny nad szkołami i innymi placówkami oświatowo - wychowawczymi oraz obiektami wypoczynku letniego i zimowego.

W ramach bieżącego nadzoru sanitarnego kontroluje przestrzeganie przepisów wymagań higienicznych i zdrowotnych, a w szczególności dotyczących:

 

 • stanu sanitarno - technicznego budynków i pomieszczeń, w których funkcjonują żłobki, placówki oświatowo - wychowawcze, warsztaty szkolne, szkoły wyższe, ośrodki wypoczynku dzieci i młodzieży,
 • nadzoru nad substancjami i preparatami chemicznymi, stosowanymi w szkolnych pracowniach chemicznych,
 • nadzoru nad gabinetami profilaktyki i pomocy przedlekarskiej w szkołach. 

Bieżący nadzór nad placówkami oświatowo - wychowawczymi prowadzony jest ze zwróceniem szczególnej uwagi na sposób zapewnienia w nich zarówno bezpieczeństwa, jak i higieny dzieciom i młodzieży.

Współpraca z innymi pionami Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej, jednostkami samorządowymi, organami i instytucjami w celu podwyższenia standardów warunków higienicznych i zdrowotnych pobytu dzieci i młodzieży w placówkach oświatowo - wychowawczych.

 

Stanowisko Pracy ds. Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego

 

Do zadań Samodzielnego Stanowiska ds. Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego należy w szczególności:

 • Opiniowanie projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz uzgadnianie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu inwestycji,
 • Opiniowanie projektów budowlanych i technologicznych,
 • Wydawanie opinii w sprawie oceny oddziaływania przedsięwzięć na środowisko,
 • Kontrola obiektów w trakcie ich budowy, przebudowy, rozbudowy pod względem zgodności jej realizacji z zatwierdzoną dokumentacją,

Uczestniczenie w dopuszczeniu do użytku obiektów budowlanych rozpoczynających i zmieniających swoją działalność.

logo min

 godlo sc

 

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna
w Golubiu-Dobrzyniu

 


Służba Cywilna

 

 

ul. Dr Jerzego Gerarda Koppa 1 A,
87-400 Golub-Dobrzyń

 

 

tel. centrali: 56 683-24-85 
fax. 56 683-24-42
(nie służą do kontaktu w sprawie koronawirusa)

e-mail: psse.golubdobrzyn@pis.gov.pl

twitter 2430933 1280   facebook 2429746 1280
       

Ochrona danych osobowych

Deklaracja dostępności