Oświadczenie o dostępności

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Golubiu-Dobrzyniu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Golubiu-Dobrzyniu.

Data publikacji strony internetowej: 2020-09-22.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-09-22.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.
1. Mogą zdarzyć się sytuacje, że pomimo starań redaktorów serwisu, pewne dokumenty opublikowane na stronie są niedostępne z uwagi na fakt, że:

Strona zostanie w całości dostosowana do wymogów ustawy do dnia: 2020-09-23.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-09-22. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Serwis został zaprojektowany tak, aby był możliwy do obsłużenia dla jak najszerszej grupy użytkowników, niezależnie od używanej technologii, oprogramowania lub posiadanej dysfunkcji.
Nieustannie poszukujemy rozwiązań aby zwiększyć dostępność i użyteczność naszej strony internetowej. Jeżeli masz jakieś uwagi albo komentarze skontaktuj się z nami.

Zgodność ze standardami:

Serwis jest zgodny ze standardami W3C:

Kompatybilność:

Serwis jest w pełni rozpoznawalny przez programy czytające dla osób niewidomych Window-Eyes, JAWS czy NVDA.
Obsługa serwisu możliwa jest zarówno przy pomocy klawiatury jak i myszki.

Wygląd:

Serwis jest wyposażony w mechanizmy ułatwiające przeglądanie treści przez osoby niedowidzące. Zmiana wielkości czcionki, zmiana kontrastu.
Całość serwisu oparta jest na stylach CSS.

Skróty klawiaturowe:

Serwis nie jest wyposażony w skróty klawiaturowe, które mogły by wchodzić w konflikt z technologiami asystującymi (np. programy czytające), systemem lub aplikacjami użytkowników.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe:

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Karolina Dębowska, psse.golubdobrzyn@pis.gov.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu +48 56 683 24 42. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie może złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej.Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna:

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Golubiu-Dobrzyniu, ul. Dr Jerzego Gerarda Koppa 1A, 87-400 Golub-Dobrzyń jest przystosowana do obsługi osób, które mają trudności w poruszaniu się. Obiekt usytuowany jest w budynku przy ul. Dr Jerzego Gerarda Koppa 1A, w sąsiedztwie Urzędu Skarbowego oraz Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Golubiu-Dobrzyniu.

Do Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Golubiu-Dobrzyniu można dojechać korzystając z własnego bądź publicznego środka komunikacji – przystanek autobusowy usytuowany jest 50 metrów od budynku, w którym mieści się Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Golubiu-Dobrzyniu (przy ul. Szosa Rypińska).

Najłatwiej do wejścia do budynku dotrzeć korzystając z chodnika znajdującego się obok budynku usytuowanego przy ul. Dr Jerzego Gerarda Koppa 1A. Nie jest on wyposażony w ścieżki naprowadzające dla osób niewidomych/słabowidzących. Przed wspomnianym budynkiem funkcjonuje parking, który jest przeznaczony dla interesantów. Wyznaczone są na nim trzy miejsca parkingowe dostosowane dla osób niepełnosprawnych.

Wejście do budynku z poziomu gruntu odbywa się za pośrednictwem schodów wyposażonych w barierkę, by zapewnić maksymalne bezpieczeństwo osób z nich korzystających. Po lewej stronie schodów prowadzących do wejścia głównego znajduje się winda dla osób z niepełnosprawnością ruchową.

Wszystkie pomieszczenia Stacji znajdują się na parterze w związku z czym dostęp do nich przez osoby niepełnosprawne nie stanowi problemu. Drzwi wejściowe do budynku nie są w pełni przystosowane do przejazdu wózka inwalidzkiego, ale istnieje możliwość zapewnienia asysty przez pracowników Stacji przy wejściu, po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu tej kwestii – tel. +48 56 683 24 42.

Po wejściu do budynku znajdujemy się w korytarzu głównym, gdzie po prawej jego części znajdują się dwa pomieszczenia należące do Stacji. Z korytarza głównego kierując się na lewo przechodzimy do korytarza głównego Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Golubiu-Dobrzyniu, gdzie rozmieszczone są pozostałe biura Stacji. Cały korytarz, jak i poszczególne pomieszczenia, nie są w pełni dostosowane są do osób poruszających się na wózkach inwalidzkich, ale istnieje możliwość zapewnienia asysty przez pracowników Stacji przy wejściu do poszczególnych pomieszczeń Stacji.

W Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Golubiu-Dobrzyniu nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a, natomiast informacje o poszczególnych biurach zostały wyraźnie nadrukowane na kontrastowych tłach, dzięki czemu osoby słabowidzące mogą samodzielnie uzyskać niezbędne informacje.

Na chwilę obecną w budynku, gdzie usytuowana jest Stacja nie ma toalety przystosowanej dla osób niepełnosprawnych, ale zarządca budynku planuje w najbliższych latach remont obejmujący dostosowanie jednej z toalet do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Do Stacji można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W Stacji istnieje możliwość załatwienia sprawy przez osoby z niepełnosprawnością słuchową i wzrokową. Osoby wymagające pomocy tłumacza powinny zgłosić taką potrzebę w Sekretariacie ze wskazaniem wybranej metody komunikowania się w terminie co najmniej na 5 dni roboczych przed tym zdarzeniem.

Informujemy, że osoby niesłyszące mogą również kontaktować się z Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną poprzez przesłanie:
• wiadomości e-mail pod adres: psse.golubdobrzyn@pis.gov.pl,
• wiadomości za pośrednictwem Elektronicznej Skrzynki Podawczej (ePUAP): /SkrytkaESP/PSSEGD.